อุตสาหกรรมไทยจะแข่งขันกับโลกได้ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาแรงงานให้เก่งกว่าหุ่นยนต์ เช่นประยุกต์การออกแบบ เพื่อให้ของพื้นบ้านสามารถขายได้ทั่วโลก เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเกิดได้คนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้ต้องมีระบบการศึกษาใหม่ ต้องหันมาทบทวนกระบวนการเรียนจากเรียนเป็นรายวิชา เป็นการเรียนรู้อย่างไม่มีแบ่งเขตวิชา